Privacystatement Witte's Weerwerk

 

Witte's Weerwerk, gevestigd te Baarle-Nassau en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60922141, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Witte's Weerwerk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Witte's Weerwerk persoonsgegevens verwerkt:

1.     Mensen deelnemend aan het aanbod binnen Witte's Weerwerk.

2.     Bezoekers van Witte's Weerwerk voor een orienterend gesprek.

3.     Bezoekers van de website van Witte's Weerwerk.

4.     Alle overige personen die met Witte's Weerwerk contact opnemen en van wie Witte's Weerwerk persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Witte's Weerwerk verwerkt persoonsgegevens die:

- Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

- Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Witte's Weerwerk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Zie hiervoor ook de link op de website van Witte's Weerwerk voor meer informatie over het gebruik van trackers.

 

3. Doeleinden verwerking

Witte's Weerwerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van facilitatie & consultatie en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

- Het onderhouden van contact per email of telefonisch en voor het verschaffen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

- Het verbeteren van de praktijkwebsite www.wittesweerwerk.nl, onder andere door het plaatsen van aanbevelingen, waarvoor altijd toestemming aan de verstrekker wordt gevraagd.

- Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Zie hiervoor ook de link op de website van Witte's Weerwerk voor meer informatie over het gebruik van trackers.

 

In aanvulling op doeleinden verwerking:

1.     Persoonsgegevens zullen door Witte's Weerwerk uitsluitend gebruikt worden voor haar eigen activiteiten.

2.     In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.

3.      Witte's Weerwerk bewaart alle gegevens van aanmeldingen en lopende begeleidingstrajecten op een beveiligde plek. Witte's Weerwerk heeft de plicht het zorgdossier tenminste 10 jaar na de vastlegging van de gegevens te bewaren (tenzij de hulpvrager gebruik heeft gemaakt van zijn vernietigingsrecht). Na verstrijken van de termijn van 10 jaar zal het dossier vernietigd worden.

4.      Witte's Weerwerk gebruikt zelf geen tracking-cookies en cookies die persoonlijke gegevens bevatten. Wel wordt er gebruik gemaakt van software van derden op de website die tracking- of andere cookies kan bevatten.

 

4. Rechtsgrond

Witte's Weerwerk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Witte's Weerwerk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Witte's Weerwerk persoonsgegevens verwerken. Witte's Weerwerk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Witte's Weerwerk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleidig (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Witte's Weerwerk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Witte's Weerwerk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Witte's Weerwerk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8. Bewaren van gegevens

Witte's Weerwerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Witte's Weerwerk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

1.     medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; Voor behandleingen verricht in Belgie wordt de daar geldende bewaartermijn gehanteerd.

2.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

3.     bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. Meer informatie hierover onder de privacy-link onderaan de website van Witte's Weerwerk

 

9. Wijzigingen privacystatement

Witte's Weerwerk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Witte's Weerwerk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Witte's Weerwerk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Witte's Weerwerk door een e- mailbericht te sturen naar info@wittesweerwerk.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Witte's Weerwerk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Witte's Weerwerk door een e-mailbericht te sturen naar info@wittesweerwerk.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).