Kwaliteitsstatuut GGZ- Sectie II vrijgevestigde

 

 

1.            Algemene informatie

 

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

 

Naam praktijk: Witte’s Weerwerk

Naam regiebehandelaar: J.M. (Anneke) Witte- van den Broek

Straat en huisnummer praktijkadres: Voske 21

Postcode en praktijkadres: 5111PE Baarle Nassau

Telefoonnummer 06-28323358

E-mailadres: info@wittesweerwerk.nl

KvK nummer: 60922141

Website: www.wittesweerwerk.nl

BIG-registraties: 29917521916 / 09917521925

Overige kwalificaties: Lid psychotherapeut VPEP

Basis opleiding: Psychologie Universiteit van Tilburg

AGB-code praktijk: 94060816

AGB-code persoonlijk: 94-016378

 

 

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ.

Afhankelijk van welke clienten bediend worden vanuit opdrachtgever (s)

 Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D

 

3. Aandachtsgebieden:

 

Ik laat mij inhuren door instellingen en andere aanbieder van ggz zorg.

Patiënten kunnen met de volgende problematiek bij mij terecht:

Alle hoofddiagnoses, waarbij korte psychologische begeleiding dan wel langer durende psychotherapie is geïndiceerd, afhankelijk van wat mijn opdrachtgever(s) aanbiedt/aanbieden.

 

 

4. Samenstelling van de praktijk:

 

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

J.M. (Anneke) Witte- van den Broek

BIG- gz-psycholoog : 09917521925

BIG-psychotherapeut : 29917521916

Indien gevraagd vanuit opdrachtgever, ben ik zowel indicerend als coördinerend betrokken. 
Veelal verricht ik werkzaamheden als GZ-psycholoog/psychotherapeut, als regiebehandelaar. 

Ook kan ik als medebehandelaar betrokken worden.

 

5. Professioneel netwerk:

 

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

      -       Huisartsenpraktijk(en)

      -       Opdrachtgevers en teams van opdrachtgevers

      -       Collega psychologen en –psychotherapeuten

      -   GGz instellingen

 

Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Collega’s binnen de verschillende instellingen waar ik word ingehuurd.

 

Ik maak in de volgende situaties gebruik van mijn professioneel netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Intervisie en toetsing indicatiestelling en tussentijds overleg bij stagnerende processen of andere zorginhoudelijke vragen. Ik maak hiertoe gebruik van de overlegstructuren en collegacontacten binnen de instellingen van opdrachtgevers.

 

Patiënten kunnen gedurende avond/ nacht/ weekend/ crisis terecht bij:

Cliënten kunnen bij crisis of zorgen altijd terecht bij mij binnen opdrachturen, binnen kantooruren. Buiten mijn opdrachturen kunnen zij in geval van crisis of ernstige zorgen contact opnemen met de huisartsenpost van hun regio., dan wel de instelling waarvanuit ik mijn werkzaamheden verricht.

Gezien ik als zzp werkzaam ben in overeenkomst van opdracht zijn er altijd regelingen vanuit de betreffende praktijken of instelingen voor achtervang en overdracht indien noodzakelijk. 

 

Specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAO of SEH:

Gezien ik als zzp werkzaam ben in overeenkomst van opdracht zijn er vaak contacten vanuit de betreffende instellingen of praktijken geregeld, waarvan ik gebruik kan maken bij het uitvoeren van de opdrachten.

 

• Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vier zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Ik sluit mij bij iedere opdrachtgever aan bij het aldaar aanwezige lerend netwerk bijvoorbeeld voor intervisie en verzorg zelf werkbegeleidingen. Hiernaast geef ik les en vorm zo ook een lerend netwerk met mijn collega docenten.

Hiernaast heb ik collegeaal contact buiten mijn opdrachten.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

 

Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Wel hebben mijn opdrachtgevers deze vaak. Declaraties verlopen altijd via de opdrachtgever, waardoor sprake van verzekerde zorg altijd aan de orde is vanuit de opdrachtgever.

 

 

7. Behandeltarieven:

 

De tarieven die ik hantaar zijn wanneer werkzaam in overeenkomst van opdracht de tarieven welke staan gepubliceerd op de website van opdrachtgever. Declaraties verlopen altijd vanuit opdrachtgever, waarna ik factureer aan opdrachtgever.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: conform publicatie hierover vanuit opdrachtgever.

 

 

8. Kwaliteitswaarborg

 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/ beroepsvereniging:

-       Intervisie

-       Deelname aan overlegstructuren

-       Bij- en nascholing

-       Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

-       De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Zie https://www.nvp.nl

En https://www.vpep.nl

 

 

9. Klachten- en geschillenregeling:

 

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij:

De opdrachtgever voor wie ik mijn diensten aanbied. 

Indien gewenst tevens bij een daartoe door mij aangesteld functionaris van de NVP.

 

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Mijn opdrachtgever(s). Indien wenselijk of nodig de geschillencommissie waarbij ik vanuit mijn eigen bedrijf/praktijk via de NVP ben aangesloten.

 

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten:

 

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

 

Dit  wisselt per opdrachtgever. Ik zorg er altijd voor dat op de verschillende lokaties bij verschillende opdrachtgevers hierin is voorzien. 

 

Overdacht in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten, vindt plaats binnen de praktijk van mijn opdrachtgevers, indien ik werkzaam ben bij een opdrachtgever vanuit wiens praktijk ik werkzaam ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Het behandelproces – 

Het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.

 

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

 

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via:

Bekijk hiervoor de website van mijn opdrachtgever(s). Ik houd mij waar mogeijk aan de wachttijden, zoals wettelijk bepaald.

 

 

12. aanmelding en intake:

 

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk (tijdens mijn opdrachten) als volgt geregeld:

Aanmeldingsprocedure verloop zoals bepaald door opdrachtgever. Zie hiervoor de website van mijn opdrachtgever(s). 

De communicatie met cliënt(en) verloopt middels direct contact, telefonisch of via beveiligde email al naar gelang van de behoefte van cliënt(en) hierin, conform werkwijze van opdrachtgever, in dat geval dat dit beveiligd gefaciliteerd kan worden.

Ik draag er zelf zorg voor dat communicatie vertrouwelijk kan verlopen.

Indien geen indicatie voor behandeling na intake gesteld kan worden wordt samen met de cliënt(en) gekeken naar wat wel mogelijk zou kunnen zijn of er wordt eventueel doorverwezen.

 

Ik verwijs de patiënt terug naar verwijzer- indien mogelijk met passend advies- indien ik  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.

 

 

13. Diagnostiek:

 

De diagnose voor de  behandeling wordt in mijn praktijk  (tijdens mijn opdrachten) bij aan mij toegewezen clienten hiervoor gesteld door:

Drs. J.M. Witte- van den Broek

Generalistische basis-GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

Gespecialiseerde GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

 

De volgende professionals zijn betrokken bij het diagnostisch proces:

Soms bij toetsing indicatiestelling of het breder mee laten kijken van collega psychologen en psychotherapeuten in intervisie-verband of overleg binnen de overlegstructuur van opdrachtgever of indien passend daarbuiten, met huisarts als deze verwijzer is. Tenzij client hier bezwaar tegen maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Behandeling

 

Het behandelplan wordt in mijn praktijk (tijdens mijn opdrachten)  in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Drs. J.M. Witte- van den Broek

Generalistische basis-GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

Gespecialiseerde GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

 

Het aanspreekpunt tijdens de behandeling voor aan mij toegewezen clienten bij opdrachtgever is:

Drs. J.M. Witte- van den Broek

Generalistische basis-GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

Gespecialiseerde GGZ: GZ-psycholoog en psychotherapeut

Of een bij team of behandeling betrokken collega van opdrachtgever tijdens mijn afwezigheid.

 

De patiënt is door mij altijd geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling en tijdens mijn afwezigheid.

 

Bij langer durende behandeling (>12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts, mits patiënt hiertoe toestemming heeft verleend.

 

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en – indien van toepassing en met toestemming van patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. 

 

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:

Evaluaties mondeling tussentijds indien geïndiceerd en standaard minstens eenmaal per jaar.

 

ROM conform werkwijze van opdrachtgever.

 

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. 

 

Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Confrom werkwijze bij opdrachtgever en door regelmatig te evalueren tijdens de behandeling. Op gezette tijden maar ook bij indicatie hiertoe.

 

 

15. Afsluiting/ nazorg:

 

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

 

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

 

Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan  client de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

 

 

III. Omgang met patiëntgegevens

 

 

 

16. Omgang met patiëntgegevens:

 

Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van behandelgegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

 

In situaties waarbij het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

In geval ik werkzaam ben via een opdrachtgever, werk ik middels een  verwerkersovereenkomst waar het privacy betreft. 

 

 

 

 

 

IV. Ondertekening

 

 

Drs. J.M. Witte- van den Broek

Baarle-Nassau

26-04-2022

 

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.